FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

I.H.R. VISELKEDÉSI KÓDEX
és FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

I. Bevezetés

A munkaközvetítőket tömörítő németországi munkáltatói egyesülés (Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister - BAP) tagvállalatai társadalmi és gazdaságpolitikai felelősségüknek tudatában végzik munkájukat.
Az alábbi irányelvek a modern emberi erőforrás szolgáltatások számára a vállalatok és alkalmazottak iránti felelősségből származnak. A modern emberi erőforrás szolgáltatások jelentősen hozzájárulnak új munkahelyek teremtéséhez és a meglévő munkahelyek fenntartásához, valamint a vállalatok nagyobb versenyképességéhez és rugalmasságához. Különösen a munkaerő kölcsönzés jelent modern és korszerű választ az egyre nemzetközibb és határokon átnyúlóan működő gazdaság kihívásaira. A modern emberi erőforrás szolgáltatások összhangba hozzák egyrészt a munkaerőpiac gazdaság számára égetően szükséges rugalmasságot, másrészt a munkavállalók igényét a foglalkoztatásra. A tisztesség és az átláthatóság tevékenységünk döntő alapelve és irányelvünk a munkatársakkal és ügyfelekkel való bánásmódban. Munkatársaink elismerése alapvető fontosságú kérdés számunkra, amiért nyilvánosan és házon belül, valamint az ügyfelek vállalatainál is síkra szállunk. Súlyt helyezünk a munkaadói szövetségek és a szakszervezetek közötti tisztességes szociális partnerségre. A szakszervezetekkel közösen szeretnénk ezt a szociális partnerséget egy modern bérpolitikával és intenzív szociális párbeszéddel továbbfejleszteni. Mi, a BAP által összefogott vállalatok elkötelezzük magunkat ezen viselkedési kódex mellett. Ez a cselekedeteink zsinórmértéke, ami megfogalmazza az emberi erőforrás szolgáltatások, különösen a németországi munkaerő kölcsönzés lényeges alapelveit:

I. Etikai alapelvek

1. Elkötelezzük magunkat az európai emberi és polgári jogokból levezethető etikai standardok mellett. Az emberi jogok terén lényeges iránymutató az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 1950- es európai egyezmény és az Európai Unió 2000 évi Alapjogi Chartája. Cselekedeteink zsinórmértéke a munkatársak és pályázók, ügyfelek és versenytársak tisztességes és bizalmon alapuló; tiszteletteljes és elismerésen alapuló kezelése.
2. A törvények és jogszabályok betartása számunkra magától értetődő, gazdasági tevékenységünk elengedhetetlen alapelve.
3. Vállalatunkat úgy vezetjük, hogy a munkaerő kölcsönzés ágazata, a szövetség hírneve és tekintélye se szenvedjen kárt.
4. A törvényi rendelkezések értelmében kereskedők vagyunk. Fióküzleteink kereskedői elvek szerint berendezett üzletmenetet követelnek.
5. Törekszünk arra, hogy ezeket az alapelveket munkatársaink is betartsák. Az irányelveink betartását ellenőrizzük, megsértésük esetén szankciókról gondoskodunk.

II. Ügyfelekkel és versenytársakkal szembeni magatartás

1. Szolgáltatásaink számára korszerű minőségi standardokat alakítunk ki és törekszünk a minőségi előírásaink állandó javítására.
2. Gondoskodunk arról, hogy munkatársaink alkalmassága az ügyfél-vállalatnál elvégzendő feladatra ellenőrizve legyen.
3. Biztosítjuk, hogy munkatársaink megfelelő oktatást kapjanak és fel legyenek készítve, hogy feladataikat az alkalmazás helyén felelősséggel és kiváló minőségben végezhessék.
4. Lehetőségeink keretén belül törekszünk arra, hogy az ügyfél-vállalataink tájékoztatva legyenek a kölcsönzött munkavállalókat érintő jogszabályi kötelezettségeikről.
5. Elkötelezzük magunkat a tisztességes verseny mellett, elutasítunk minden tisztességtelen vagy egyéb módon törvénybe ütköző versenyt.

III. Magatartás és gondoskodási kötelezettség a munkatársakkal és munkakeresőkkel szemben

1. Kiállunk a munkatársainkkal szembeni munkaadói kötelezettségeink mellett. Ismerjük és viseljük az összes ezzel járó kötelezettséget, felelősséget és kockázatot. Munkavállalóink a német munkajog teljes védelmét élvezik, mint például a bér továbbfizetését betegség esetén, a fizetett szabadságot és a felmondással szembeni védelmet.
2. Munkavállalóinkat tájékoztatjuk a jogaikról és kötelezettségeikről, az általuk elvégzendő tevékenységek módjáról és munkafeltételeik részleteiről. A munkafeltételeket, mint például a bér vagy jövedelem nagyságára vonatkozó szabályokat, a munkaidőt, a szabadságra való jogosultságot, a hivatkozást a bértarifa szerződésekre írásos szerződésben rögzítjük, munkavállalóink részére szóban elmagyarázzuk.
3. A kölcsönzött munkavállaló alkalmazása előtt elvégezzük a munkahely lehetséges egészségügyi és biztonsági kockázatainak alapos és lelkiismeretes értékelését. Munkatársainkat felvilágosítjuk a munkával kapcsolatos lehetséges egészségügyi és biztonsági kockázatokról.
4. Ezen kódex megsértésének tekintjük, ha egy tag szándékosan vagy hanyagságból nem biztosít megfelelő díjazást munkatársainak. Nem megfelelő az a díjazás, ami a munkavállaló hátrányára eltér pl. a kötelező bértarifa szerződésektől vagy a szövetségünk etikai alapelveitől
5. Kötelezettséget vállalunk, hogy elutasítjuk a jogellenes hátrányos megkülönböztetés minden formáját.
6. Kötelezettséget vállalunk, hogy nem akadályozzuk munkatársaink munkahely változtatásra irányuló kívánságát, hanem a szerződéses és jogszabályi rendelkezések betartásával segítjük őket.
7. Nem kölcsönözünk munkavállalókat munkavállalók pótlására olyan vállalathoz, ahol jogszerű sztrájk folyik.
8. Kötelezettséget vállalunk, hogy munkatársainkat folyamatosan segítjük. Ehhez tartoznak például rendszeres megbeszélések a munkatársakkal, valamint a munkaviszonnyal kapcsolatos minden kérdés megmagyarázása és tisztázása, mint a bérelszámolás, szabadság és egyebek.
9. Számunkra nincs semmilyen különbség kölcsönzött munkavállaló és törzs munkavállaló között. Törekszünk arra, hogy az ügyfél-vállalatainknál a munkatársaink elismerő bánásmódban részesüljenek. Síkra szállunk azért, hogy bevonják őket az ügyfél-vállalat szociális környezetébe.
10. Minden tevékenységünk során biztosítjuk a titoktartást és gondoskodunk az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásáról.

III. Adatvédelem

 

Az I.H.R. GmbH.. a munkavállalók személyes adatait kizárólag a munkaközvetítői tevékenységével kapcsolatban kezeli.

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Az I.H.R. GmbH.. a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az AT-ben rögzített szabályoknak megfelelően kezeli. Az I.H.R.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletek az adatkezelési szabályzatban olvashatók.

 

IV. Szankciók

1. A szövetség tagjai alávetik magukat a BAP választott bíráskodásának, annak döntéseit kötelezőnek ismerik el, fenntartva a jogot bíróság általi esetleges felülvizsgálatra. A szövetség minden esetben biztosítja a választott bíróság semlegességét.
2. A választott bíróság döntésének be nem tartása az alapszabály és ezen kódex súlyos megsértését jelenti.
3. Minden tag kötelezi magát, hogy haladéktalanul jelenti a szövetségnek a munkaerő kölcsönzési engedély megvonását.
4. Ezen alapelvek megsértését (kivéve a II.5. pontot) a választott bíróság kérelemre megvizsgálja, és adott esetben bünteti. A részleteket az alapszabály és a választott bíróság szabályai szabályozzák.
5. A szövetség és az ágazat érdekeivel szembeni sérelem súlyosságától és tartósságától függően a választott bíróság dönthet megrovásról vagy feddésről, pénzbüntetést szabhat ki az érintett tag legutóbbi hozzájárulásának 1,5-szöröse mértékében, de legfeljebb 25 000 EUR értékben vagy javasolhatja a tag közgyűlés általi kizárását.
6. A büntetésből befolyó pénzeket a szövetség alapszabály szerinti céljaira fordítják.

BAP.jpg
További információkért keressen minket!

Várjuk jelentkezését telefonon, E-mailben vagy facebook oldalunkon!