Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató – I.H.R. GmbH.


Általános tudnivalók

Jelen szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a I.H.R. GmbH. egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: AT) a I.H.R. GmbH. által jelenleg nyújtott szolgáltatások során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Az AT irányadó minden olyan jövőbeli szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a jelen AT alkalmazását írja elő.

Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az I.H.R. GmbH.. a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az AT-ben rögzített szabályoknak megfelelően kezeli. Az I.H.R. GmbH.. a munkavállalók személyes adatait kizárólag a munkavállalással kapcsolatban kezeli.

Az I.H.R. GmbH. az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi, és olyan eljárási szabályt alakít ki, mely az adatkezelés teljes szakaszában biztosítja ezen adatok biztonságát.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az érintett által történt megadás után a I.H.R. GmbH. felel.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett személyes adatainak I.H.R. GmbH.. általi kezelése az érintett önkéntes, befolyásoltságtól mentes hozzájárulásán alapul. Az érintett hozzájárulását az AT és a SAT kifejezett elfogadásával adja meg. A törvény által előírt adatkezelések esetében csak tájékoztatja az érintettet.

 

Az I.H.R. GmbH.. a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az érintettek jogai

Adatok módosítása, törlése, zárolása

Az érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.

Elutasítás esetén a I.H.R. GmbH.. a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy - az érintett hozzájárulásával - elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az érintett a I.H.R. GmbH.elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatai törlését vagy zárolását.

Az érintett személyes adatait abban az esetben törli még a I.H.R. GmbH.., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Zárolja a személyes adatot a I.H.R. GmbH.., ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
 

Tájékoztatás
 

Az érintett a I.H.R. GmbH.., megadott elérhetőségeken az adatkezelés tartama alatt jogosult tájékoztatást kérni a I.H.R. GmbH.. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

A I.H.R. GmbH.. az érintett kérelmére köteles tájékoztatást adni az érintettre vonatkozó az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről. A kérelem teljesítésére a I.H.R. GmbH..-nek a benyújtástól számított 25 nap áll rendelkezésére.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a I.H.R. GmbH..-t adatok közlése, adatokba történő betekintés. azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte a I.H.R. GmbH.. a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
 

Az érintett az I.H.R. GmbH.., megadott elérhetőségen bejelentheti tiltakozását személyes adatainak kezelése ellen,

Ha a I.H.R. GmbH.. az érintett tiltakozást elfogadja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslati lehetőségek
 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu